Årsskrifter - Enskede-Årsta Hembygdsförening

Årsskrifter från 1991 och framåt kan köpas direkt på våra möten eller genom vårt kontaktformulär på webben eller hos Enskede bibliotek och Årsta bibliotek. De flesta av årsskrifterna säljs även i EnAnnan Bokhandel i Globens Galleria samt flertalet hos Enskede Kompani på Nynäsvägen 324.

ÅRSSKRIFT 2023 Årgång 33

Enskede Gård Mönsterjordbruket

Denna årsskrift handlar om Enskede Gårds historia från 1600-talet fram till nutid men med fokus på tiden 1827-1884 då gårdens ägare var Axel Odelberg d.y. som utvecklade egendomen från ett lågproducerande lantbruk till ett högeffektivt mönsterjordbruk.

Om man tränger lite djupare ned i detaljerna runt gårdens framgångsrika utveckling så träder det fram en annorlunda bild, speciellt om man studerar tiden efter 1860. Fram till 1850 gick det som smort att rationalisera och effektivisera lantbruket. Den största förändringen låg i att bygga upp en industriell produktion av brännvin vilken blev gårdens mest lönsamma del. Det som sen började påverka gårdens huvudprodukt var nykterhetsrörelsens allt intensivare aktiviteter att motverka superiet i landet. Detta ledde till fler och fler restriktioner från myndigheterna vilket i sin tur ledde till lägre lönsamhet.

Det är intressant att se med vilken bredd och framåtanda Axel Odelberg hade i sin kompetens och målmedvetenhet att omforma Enskede Gård till ett mönsterjordbruk. Denna sträcker sig mellan vitt skilda områden från kemiska analyser av jordsammansättningar till stora tekniska satsningar som att bygga ett nytt bränneri utrustat med en ångmaskin som kunde driva ett flertal olika funktioner på gården.

ÅRSSKRIFT 2022 Årgång 32

Hushållning på Årsta Gård under Årstafruns tid

Denna årsskrift bygger på ett rikt illustrerat föredrag om Årstafruns hushållning och värdskap som hölls av Christina Olsson och Maj Sandin den 20 maj 2022 i Årsta Forum.

Upptäckten av Märta Helena Reenstiernas dagbok har gjort det möjligt att skapa en unikt detaljerad bild av hushållningen vid Årsta Gård för tvåhundra år sedan. Den mycket omfattande dagboken ärvdes i flera led och hamnade till slut hos Julie (Lie) Wistrand (1864–1946), dotterdotter till Årstafruns brorson Abraham Alexander Reenstierna.

Redan 1907 återgav Lie W ett utdrag ur dagboken i Personhistorisk Tidskrift men trots detta så förblev dagboken okänd för allmänheten. I slutet av 30-talet kontaktade Arvid Stålhane (1879-1953) Lie för att få veta mer om dagboken. Han publicerade ett par artiklar baserade på dagboken och i samband med detta kom Lie i kontakt med forskare på Nordiska museet varefter hon donerade dagboken till museet vilket ledde till att ett urval av den publicerades 1946–53.

Under lång tid fanns inget känt porträtt av Årstafrun utöver den kvinna som finns återgiven på Årstatavlan med ryggen mot betraktaren. År 2008 dök en guldring upp, med ett miniatyr-porträtt av en kvinna, vilket visade sig vara Årstafrun.

ÅRSSKRIFT 2021 Årgång 31

Fler favoriter i repris i Enskede och Årsta

I början av år 2021 blev det bli klart för de flesta människor att Coronapandemin var långtifrån besegrad och att detta faktum skulle starkt påverka hembygdsföreningens verksamhet även detta år. Vi blev tvungna att ställa in alla vårprogrammets aktiviteter men kunde glädjande nog återstarta dessa i början av hösten.

Beträffande årsskriftens utformning och tema så kvarstod en hel del av problemen vi hade 2020 även under första halvåret 2021. Tillgången till olika arkiv som fortfarande var stängda eller hade mycket begränsat öppethållande. På grund av detta samt det faktum att vi redan 2020 identifierat ytterligare åtta artiklar, som var värda att uppdatera och återpublicera med förbättrat bildmaterial, att vi bestämde oss för att göra på samma sätt även i år. Dessa åtta intressanta artiklar, hämtade från sex årgångar mellan 1994 och 2007, behandlar som vanligt ämnen från alla sex stadsdelar som föreningen adresserar.

Dessa artiklar behandlar följande ämnen där titlarna talar för sig själva: Årsta genom tiderna, Enskede Gård - så här började det, De första åren med Vår Teater - Årsta, Lilla Gungan, Spridda minnesbilder från en nostalgitripp till svampområdet, En pratstund med Percy om 85 år i Enskede, Enskedeminnen med fotbollen i centrum och till sist Slakthuset i vår närhet.

ÅRSSKRIFT 2020 Årgång 30

Favoriter i repris i Enskede och Årsta

År 2020 har varit ett annorlunda år för de flesta människor. Det som avses är Corona­pandemin vilken också starkt påverkat hem­bygdsföreningens verksamhet. Vi har tyvärr blivit tvungna att ställa in de flesta aktivite­terna i både vår- och höstprogrammet.

Beträffande årsskriften så var ambitio­nen att ta fram en sådan på normalt sätt men efter en del diskussioner insåg vi att även detta skulle bli problematiskt efter­som arkiv vi brukar använda antingen är stängda eller har mycket begränsat öppet­hållande på grund av pandemin.

Detta ledde oss till att istället titta till­baka, bland de tidigaste tolv årsskrifterna (1991–2002), efter artiklar som var möj­liga att uppdatera och återpublicera med förbättrat bildmaterial. Vi valde sedan åtta intressanta artiklar som behandlar ämnen från alla sex stadsdelar som föreningen adresserar.

Artiklarna behandlar ämnen där titlarna talar för sig själva: Från Folkets hus till Folkets park, Blåsut – Svingården som blev spårvägsverkstad, Anna Ljung­qvist en affärskvinna, Barndomsminnen från Dalen, Ja tänk vad tiden går, EPA-hu­sen i Årsta, Enskedebo i tre generationer och till sist Veteran på Enskedefältet.

ÅRSSKRIFT 2019 Årgång 29 

Parker & grönområden

Utgående från en parkplan framtagen 2016 av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har vi gjort ett urval av parker och grönområden för Enskede-Årsta bland de drygt 50 som planen omfattar. Med ett 30-tal artiklar beskriver vi de viktigaste parkerna grupperade i tre olika avsnitt för Enskede, Johanneshov och Årsta.

Den första artikeln ger en inledning och bakgrund till Stockholms parkhistoria och förklarar hur parkerna blev en viktig del av samhällsplaneringen och utbyggnaden av staden. I artikeln finns en översiktskarta som visar var de 27 utvalda parkerna ligger. Genomgången av dessa börjar med Enskede som inkluderar stadsdelarna Gamla Enskede, Enskede Gård, Enskededalen och Enskedefältet och samt därefter Johanneshov och Årsta.

Stockholm har fortfarande en kraftig bostadsbrist och står inför en kraftig expansion då det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det är fortfarande lika viktigt att denna expansion och förtätning görs på ett hållbart sätt så de gröna kvaliteterna behålls.


ÅRSSKRIFT 2018 Årgång 28

Nynäsvägen 

Denna årsskrift har Nynäsvägen mellan Enskedevägen och Sockenvägen som huvudtema. Inom detta ryms naturligtvis en mängd olika möjliga ämnen men vi har valt att med 19 olika artiklar beskriva både äldre och nyare företeelser. Den första artikeln behandlar bebyggelsen utmed Nynäsvägen och ger en översikt av dess utveckling från 1909 till nutid. I slutet av denna artikel finns en detaljerad förteckning över alla fastigheter utmed Nynäsvägen mellan Enskedevägen och Sockenvägen.

 Övriga artiklar är en blandning av ämnen inom följande områden; apotek, bio, café, cykelsport, foto, färghandel, livsmedelshandel, fiskhandel, restaurang, pianostämning, post, radio och tv-handel, scouting, barnomsorg samt spårvägs- och trafikutveckling. Dessutom berättar några artiklar allmänna personliga minnen från Nynäsvägens historia.

ÅRSSKRIFT 2017 Årgång 27

Sommarnöjen 

Denna årsskrift har Sommarnöjen som huvudtema. Inom detta ryms naturligtvis en mängd olika möjliga aktiviteter men vi har valt ut ett tiotal områden som spänner från 1700-talets skördefester på Årsta Gård, där Carl Michael Bellman brukade delta, till nutidens danstillställningar på Årstaliden, arrangerade av föreningen Årstablick.

Övriga artiklar berättar om Sommarlekar, Parkteatern, Musikpaviljonger, Dansbanor, Kafé Årstablick, Koloniträdgårdar, Enskede Folkpark, Enskedespelet, Badbussarna till Flaten och Enskede skollovskoloniförening.

ÅRSSKRIFT 2016 Årgång 26

Krigsåren 1939-1945

Årsskriften har som huvudtema att med hjälp av artiklar, intervjuer och bilder försöka skapa en bild av hur livet i Enskede-Årsta-området kunde vara under andra världskriget, 1939-1945. Till stor del är innehållet i årsskriften baserat på minnen från människor som levde i området under denna tid och hur de upplevde olika saker i samhället och omvärlden. Flertalet av de personliga minnena kommer från personer som var barn under kriget.

ÅRSSKRIFT 2015 Årgång 25

Enskede & Årsta. Då och nu.

Med denna årsskrift vill vi med ett urval bilder visa hur Enskede-Årsta-området förändrats under ett sekel. Vi har försökt att hitta så många äldre bilder som möjligt som inte publicerats tidigare och kombinerat dessa med nytagna bilder. Vi har också valt motiv från områdets alla sex stadsdelar för att få en bra balans.

Varje motiv visas på en helsida med en äldre och en ny bild samt en kort förklarande text. Ca 100-talet bilder. I och med att det i år 2015 är 100 år sedan både Enskede kyrka och Enskedeskolan blev färdigbyggda så inleder vi denna skrift med en utökad beskrivning av dessa två byggnader.

ÅRSSKRIFT 2014 Årgång 24

Enskede Gårds alla torp och gårdar.

Skriften är en samlad beskrivning av alla torp och gårdar som fanns inom Enskede gårds ägor. Eftersom många av dem numera är försvunna så finns en äldre karta , samt en modern karta där torp och gårdar är markerade var de finns eller har funnits.

ÅRSSKRIFT 2013 Årgång 23

Boken heter Brännkyrka 1913-2013 Socknen som blev 51 stadsdelar och har 272 sidor i 4-färgstryck samt formatet 20x25x2 cm med 650 bilder.

Hembygdsföreningarna i Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägersten vill med denna bok förmedla uppväxten av de södra förorterna som hade sitt ursprung i Brännkyrka socken.

Ur innehållet: 

 • Från jordbrukssocken till Söderort – att införliva och utveckla en landskommun.
 • Kommunikationer – resandet under 100 år.
 • ”Världens största församling” – Brännkyrka delas i sju delar.
 • Förortsbyggande kring tunnelbanan – från 40-tal till 90-tal.
 • Hur Brännkyrka blev södra Stockholm – en historia om teknik.
 • Parkliv – lek, rekreation, kultur och natur.
 • Stockholm och Söderort förr och nu – att leta vidare på egen hand.
 • Utdrag ur Protokollsbok för Elfsjö kommunalförening 1913.

51 separata kapitel som behandlar alla stadsdelar, bland dem Enskede Gård, Enskededalen, Enskedefältet, Gamla Enskede, Johanneshov och Årsta.

ÅRSSKRIFT 2012 Årgång 22

Slakthuset, Isstadion, Globen
Skriften handlar om arena- och slakthusområdet förr och nu, inom stadsdelen Johanneshov. 

ÅRSSKRIFT 2011 Årgång 21

Enskededalen
Skriften handlar om Enskededalens tillkomst fram till 1929.

ÅRSSKRIFT 2010 Årgång 20

Göta Landsväg
I samarbete med Brännkyrka Hembygdsförening är skriften framtagen.

Skriften är en vägledning för vandring på Stockholms allra äldsta ”riksväg” söderut. Det finns nästan ett 40-tal bilder med text till bilderna samt kartor som visar var/hur vägen gick. 

ÅRSSKRIFT 2009 Årgång 19

 • Förord.
 • Konsten i Gamla Enskede.
 • Bronsåldern finns kvar här i Enskede.
 • Johanneshovs skans.
 • Affärsverksamhet i Enskedestadsdelar 1940.
 • Affärer på Odelbergsvägen i Enskede Gård.
 • Poliskonstapel i Enskede polisdistrikt.
 • Spökerier i Skanskvarn.
 • Enskede friluftsbad.
 • Sankt Eriks katolska skola i Enskede 22.
 • Läskfabriken Sefyr.
 • Gamla Enskedes krokar 28.
 • Enskededikter 30.
 • Årstafrun och namnsdagspresenten.

ÅRSSKRIFT 2008 Årgång 18

Sockenvägen

 • Introduktion.
 • Sockenvägen från väster till öster.

Skriften har ett 50-tal bilder med beskrivningar som behandlar hela Sockenvägen förr och nu. Den är gjord som en promenad utmed vägen.

ÅRSSKRIFT 2007 Årgång 17

Jubileumsbok ENSKEDE 100 ÅR 1907-2007

SLUTSÅLD
Förord. Introduktion. 100 år i Enskede.
Enskede Gård – så här började det. Arkitektur i Gamla Enskede. Linje 8 – Enskedebanan. Enskedes skolor. Slakthusets historia. Biografer i Enskede. Enskede Kyrka. Enskede folkpark 1914 – 1924. Från kvartersklubb till en av Sveriges största fotbollsklubbar. Koloniområden i Enskedetrakten – en översikt. Enskede bibliotek. Södra begravningsplatsen. Bor det kärringar i Kärringstan? Stureby. Hammarbyleden och Årstabroarna. Vingslag över Skarpnäcksfältet. Enskede Scoutkår – en vital jubilar. Enskede församling. Enskedefältets historia. Flatenbadet. Svedmyra. Tallkrogen. Så minns jag Örbybanan. 30-talsminnen från Enskede. Årstas natur. Andra världskrigets påverkan på Enskede. Pelargatan i backspegeln. Före detta Enskedebo och världspolitiker lyfts fram. Med torget i centrum. Broarna vid Skanstull. Tunnelbanepremiär i Enskede. Farsta och Skarpnäcks församlingar fyller femtio. När Bagarmossen var världen. Kärrtorps gymnasium. Larsboda – Trollberget – Filipstadsbacken. Farsta centrum. Fagersjö. Högertrafik i Enskede liksom övriga Sverige. När det blev grusöken i Enskede. Farstanäset. Ågestabron. Sockenvägens avstängning. Globen. Stieg Trenters Farsta. Sköndalsnamn. Bussens väg genom seklet. Farsta i mitt hjärta. Den livsfarliga spårvagnen. Södra länken. Bebyggelsenamn i Enskede ur Brännkyrka socken. Litteratur om Enskede. Artiklar i Hembygdsföreningens årsskrifter.

ÅRSSKRIFT 2006 Årgång 16

 • Introduktion.
 • Årstabroarna.
 • Konsten i Årsta.
 • Årstaidyller.
 • Hur kommer man till Årsta?
 • Vi hamnade i Årsta.
 • Sjönamn i Årsta.
 • Årsta holmar.
 • Kanalprojektering i Årsta.

ÅRSSKRIFT 2005 Årgång 15

Dalarövägen
Enskede-Årsta Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening har gjort vandringar utefter Dalarövägen från Skanstull och Stockholm stads gräns mot Huddinge, många bilder med beskrivning för att klara en vandring. 

ÅRSSKRIFT 2003 - 2004 Årgång 13 – 14

 • Introduktion.
 • Södra länken.
 • Om att hitta fornminnen i Enskede Gård.
 • Serbiska-ortodoxa kyrkan
 • Köpet av Enskede Gård 100 år.
 • Vem minns Enskede folkskolas musikkår/gossorkester?
 • Min första cykel.
 • Vintersolståndet.
 • Slakthuset i vår närhet.
 • Slakthusskogen.
 • Var det bättre förr i Gamla Enskede?
 • Affärer och inrättningar i Gamla Enskede 1940.
 • Mormors kolonistuga i Årsta.
 • Gatunamn i Enskede.
 • Så här minns jag det..
 • Bilder från Enskede.
 • Vad år Enskededalen?/Vem minns allén.

ÅRSSKRIFT 2002 Årgång 12

 • Genom en tonårings ögon. Enskede på 50-och 60-talet.
 • Ante minns…. Ett besök hos mormor.
 • Ett modernt affärshus. Har öppnats i hörnet av Sockenvägen och tyresövägen.
 • En pratstund med Percy om 85 år i Enskede.
 • Veteran på Enskedefältet. Astrid Johansson på Estlandsgatan.
 • Om arbetarhemmet.
 • Enskedeminnen med fotbollen i centrum. 

ÅRSSKRIFT 2001 Årgång 11

 • Spridda minnesbilder från en nostalgitripp till svampområdet.
 • Årsta –skogsstad-sovstad-centrumstad?
 • En fotosamling ----- en kulturskatt. Enskedebo med fotointresse.
 • Insändarnotis i Social-Demokraten 1914. Litet kallprat från Enskede. Om postgång och snöblandad post m.m.
 • Ur Enskedebladet fredagen 21/12 1928. Julmässan i Enskede. Invigdes i söndags med ridande härolder.
 • Ante minns…. Hur barn i 5 – 8- årsåldern roade sig i gamla Enskede omkring 1930.
 • EPA – husen i Årsta.
 • Enskedebo i tre generationer.
 • Gammal Enskedebo, Gunnar Löfgren.

ÅRSSKRIFT 2000 Årgång 10

 • Stockholms stads trädgårdsstäder.
 • Sally minns…
 • Enskede villastad.
 • DN fredagen 2 april 1909. Två spårvägsurspårningar första dagen. --- En af dem invid kanten af ett djupt dike.
 • Enskede Tidning nr 29 4/1 1929. Skridskobanan i Enskede öppnad. Lantflygplatsen till Bromma eller Skarpnäck. Paketvagnarna vid Bromma- och Brännkyrkabanorna.
 • Enskede Tidning nr 27 20/8 1927. Gatorna skola få nya gångbanor.
 • Enskede Gård.
 • Ante minns…Grabbarna på Fågelkärrsvägen omkring 1930.

ÅRSSKRIFT 1999 Årgång 9

 • Hembygdsentusiaster och ”SöderstorStaden”.
 • Ante minns.
 • Sextio år tillbaka i tiden med Willy Brandt.
 • Ur Enskede Tidning nr 27 04 6/8 1927. Enskede Trädgårdsstad fyller 20 år i år.
 • Ur Enskede Tidning nr 27 07 27/8 1927. Kloakledningens högtidliga öppnande.
 • Ur Enskede Tidning nr 27 22 10/12 1927. Första julskyltningen i Enskede.

ÅRSSKRIFT 1998 Årgång 8

 • Kartor berättar.
 • Ante minns… Julbasar hos Enskede kyrkliga syförening.
 • Bosse minns…Handelshuset.
 • Barndomsminnen från gamla Enskede.
 • Lilla Gungan.

ÅRSSKRIFT 1997 Årgång 7

 • Hur Ersta Villastad blev Stureby.
 • Årstafruns dagbok, ett märkligt tidsdokument.
 • Ja tänk vad tiden går!
 • Historier från ett hus.

ÅRSSKRIFT 1996 Årgång 6

 • Barndomsminnen från Dalen.
 • I senare Landshövdingens tid.
 • De första åren med Vår Teater Årsta.
 • Mitt Enskede under 1940- och 50- talen.

ÅRSSKRIFT 1995 Årgång 5

 • Sandsborgskyrkogården.
 • Guds hus i Kolsundet.
 • Enskede Kyrka 80 år.

ÅRSSKRIFT 1994 Årgång 4

 • Årsta genom tiden.
 • Hur jag upplevde skolan och Enskede del 2.
 • Enskedeskolan återinvigd 1994.
 • Vi som gick i ”Vita skolan” på 20- och 30-talen.
 • Klipp från Enskede Tidning nr 4 1929. 

ÅRSSKRIFT 1993 Årgång 3

 • Hur jag upplevde skolan och Enskede del 1.
 • Anna Ljungqvist – en affärskvinna i Enskede.
 • Kända i Enskede.
 • Enskede Tidning.
 • Årsta centrumanläggning – idéen och dess förverkligande. 

ÅRSSKRIFT 1992 Årgång 2

 • Några rader om våra skribenter i årets upplaga…
 • I gamla Landshövdingens tid.
 • Från Folkets Hus till Folkets Park.
 • Blåsut – Svingården som blev spårvägsverkstad.

ÅRSSKRIFT 1991 Årgång 1

 • Inledning.
 • Handelsvägen sedd med ett barns ögon.
 • Handelsvägens egna affärer.